Home

Skl psykiatri

För fjärde året i rad arrangerar projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konferensen Psykiatrin i Siffror. Liksom tidigare år kommer stort fokus att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av UPH och Nätverket för styrning och ledning vid SKL Diagnosindelningen har skett på samma sätt som i SKL:s rapporter KPP Psykiatri 2016 och KPP Psykiatri 2015. Länk diagnosindelning>> Om data. Antal deltagande regioner var 15 st 2017, 17 st 2018 och 17 st 2019. (Uppdaterat: 2020-06-30 Med psykiatri avser vi barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Psykiatrisk vård kan ges i både öppenvård och i slutenvård. SKR:s uppgift är bland annat att stödja huvudmännen i utvecklingen av psykiatrisk hälso- och sjukvård Diagnosindelningen har skett på samma sätt som i SKL:s rapporter KPP Psykiatri 2016 och KPP Psykiatri 2015. Länk diagnosindelning>> · KPP Benchmarking Psykiatri >> Rapport med jämförelser av KPP-data för psykiatrin till benchmarkingprojektet. Frågor om benchmarkingen besvaras av Einar Sjölund

KPP inom psykiatri bygger på en uppföljning där man kan följa individens totala konsumtion av både öppen och sluten vård vilken beskrivs utifrån flera dimensioner (ålder, kön, sjukdomsgrupp, åtgärder, kostnader med mera). Arbete pågår för att få flera regioner att arbeta med KPP Du måste använda en webbläsare med stöd för Javascript för att kunna visa den här sidan

Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och regioner för effektiva insatser inom området psykisk hälsa E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet Jag, Ing-Marie Wieselgren, är läkare och specialist i psykiatri - ett område där kunskapen ökar explosionsartat. Nu arbetar jag på Sveriges Kommuner och Regioner med utvecklingsfrågor inom psykiatriområdet. Jag är också en, av två, nationell psykiatrisamordnare i Sverige Psykiatri. Barn- och ungdoms­psykiatri. Beroendevård. Bipolär sjukdom. Internetbaserad psykologisk behandling. Kvalitetsregister ECT. Psykossjukdomar. Rättspsykiatri. Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Nej. Mail name e-mail: Vad kan vi göra bättre? * (obligatorisk) E-post. Tack för att du hjälper oss

Psykiatrin i siffror Uppdrag Psykisk Häls

Insatserna och arbetet med psykisk hälsa förstärks i den nya överenskommelsen för psykisk hälsa 2018 mellan regeringen och SKL SIP är lagstiftat. I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och regionen ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas En överenskommelse har träffats mellan staten och SKL om en satsning på insatser för att motverka psykisk ohälsa och för att främja psykisk hälsa. Medel inom ramen för överenskommelsen avseende 2018 uppgår till sammanlagt 1414 miljoner kronor psykiatri och psykisk hälsa. Under 2012 kommer Kammarkollegiet att utbetala 56 500 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) när överenskommelsen är godkänd av regeringen. SKL får använda 7 000 000 kronor till handledning, utbildning, konferenser, utveckling av mått och mätmetoder samt kunskaps- och kompetensutveckling Mellan klockan 8 och 22 varje dag får du snabbast hjälp hos våra jourmottagningar. Övrig tid är du välkommen till Stockholms läns psykiatriska akutmottagning, som är öppen dygnet runt. Ring gärna oss på telefon 08-123 492 00

Anslagstavla - Sveriges Kommuner och Landstin

 1. Diagnosindelning: KPP Psykiatri per diagnosgrupp till VA Rapportnamn: kpp_psyk_svov_inlogg_3ar_sum_dia Patienterna har delats in i diagnosgrupper baserade på.
 2. Så kan ni använda vård- och insatsprogrammen i skolan. 2020-10-23. En ny film beskriver hur skolan kan utveckla sin verksamhet med hjälp av vård- och insatsprogram
 3. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll och tillämpningsområde. 1 § I denna lag finns bestämmelser om 1. samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården
 4. Ing-Marie Wieselgren, psykiatri­samordnare, specialist i psykiatri och projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL, håller med om att risken finns att patienter som egentligen behöver slutenvård nekas det eller får fel slags vård i öppenvården
 5. Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området

Psykiatrisk vård - SK

Inredning | Projektkategorier | MURMAN ARKITEKTER

Köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin hade varit kortare om fler ungdomar hade levt en livsstil med bättre sömn, mat och motion. Det tror Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på. Psykiatri Södra Stockholm. Stockholms centrum för ätstörningar. Forskning med PET. Forskning inom social- och rättspsykiatri. Psykoterapiforskning. (SKL) arbetat med. Som en del av denna satsning beslöt regeringen att satsa på att utveckla vården av patienter som skadar sig själva Överenskommelse mellan staten och SKL om insatser inom psykisk hälsa 2018. Avdelningen för vård och omsorg. Avdelningen för vård och Förstärkning särskilt riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för barn och unga i landsting och regioner samt fortsatta medel för att förstärka ungdomsmottagningarnas. −Ytterligare exempel är att utskrivningar från psykiatri kan vara sällanärenden i mindre kommuner −SKL har tagit fram stödmaterial och kommer under året ge stöd till kommuner och regioner i att hantera in- och utskrivning från sjukhus vid komplexa vårdbehov. 2019-09-2

KPP Psykiatri - SK

 1. Psykossjukdomar drabbar cirka 5 procent av befolkningen någon gång i livet. Cirka 1 procent av befolkningen får diagnosen schizofreni och i ett givet läge har cirka 0,5 procent av befolkningen eller cirka 40 000 personer diagnosen schizofreni
 2. (SKL) och nätverket MILK (Missbruk och beroende i landsting och kom-muner) Studiebesök: − Norrtäljemodellen med fokus på samverkan mellan psykiatri, bero-ende och socialpsykiatrins öppenvård i Norrtälje kommun. Vi träf-fade representanter från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
 3. Sociala orsaker som det behövs politik för att komma till rätta med mer än psykiatri. Sociala faktorer bakom mycket psykisk ohälsa. Men de sociala orsakerna bakom psykisk ohälsa räknas inte och det råder en kompakt tystnad hos ansvariga på Socialstyrelsen, SKL, och höjdare inom psykiatrin när man försöker diskutera frågan
 4. Beslut om återupptagna undersökningar. Den 18 juni fattades beslut om att återuppta undersökningar inom ramen för Nationell Patientenkät
MORGONDAGENS PSYKIATRI 9 oktober | NSPH

Portal för psykiatriska kvalitetsregiste

 1. SKL Kommentus, 117 99 Stockholm. E-post: info@sklkommentus.se Telefon: 08 709 59 00. Besöksadress: Hornsgatan 15. Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram.
 2. Välkommen! Under den här sidan beskrivs hur AT med placering i psykiatri ska utformas, samt länkar och andra nyheter. Inom alla specialiteter behöver man ha grundläggande kunskap om människan i ett holistiskt perspektiv. Inom psykiatriplacering ska det finnas möjlighet att förvärva kunskap i att förstå individens tankar, känslor och beteende
 3. Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell.
 4. Vägledning för vuxna och äldre i Stockholms län. Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad individuell plan, SIP. Målgruppen är personer från 18 år
 5. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor
 6. Information och styrdokument för samverkan vid utskrivning (SVU) och samordnad individuell plan (SIP)

är otillräckligt kan du vända dig till Psykiatri Södra Stockholms verksamhetschef eller till Patientnämnden (se nedan). Byte av behandlare Relationen mellan patient och be-handlare är mycket viktig i vården. Ibland kan det, av olika skäl, hända att man vill byta behandlare. Då ska vården så långt som möjlig Ytterligare exempel är att utskrivningar från psykiatri kan vara sällanärenden i mindre kommuner. SKL har tagit fram stödmaterial och kommer under året ge stöd till kommuner och regioner i att hantera in- och utskrivning från sjukhus vid komplexa vårdbehov. 2019-10-25 1 Enligt Ing-Marie Wieselgren, ansvarig för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, handlar problemen som finns inom psykiatrin till stor del om brist på utbildad personal

För effektiva insatser inom området psykisk hälsa

 1. Psykiatri samt socialtjänstens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum SKL (2010). Att vara delaktig och att ha inflytande över frågor som berör individens eget liv i form a
 2. Svenska Psykiatrikongressen - en mötesplats för fortbildning, erfarenhetsutbyte och kollegial samvaro
 3. Evidensbaserat samarbete mellan primärvård och psykiatri Martin Rödholm, Med.Dr, överläkare psykiatri Uppdrag psykisk Hälsa, SKL Primärvårdskonferensen 2017-09-2
 4. Sammanfattning Personal verksamma inom elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård ska kunna känna igen tecken på självskadebeteende och ge stöd som stärker friskfaktorer samt råd om var individen kan söka vård
 5. Psykiatri; Psykisk funktionsnedsättning; Regionala samrådet för missbruk och beroende; Nyhet; 2020-09-25 Lugn sommar i länet - tack vare kommunernas förberedelser 2020-09-25 Kommunerna lyckades bra med att ställa om sin verksamhet i sommar när fler stannade hemma från sina semestrar och de satsningar som gjordes har gett u..
 6. Samverkan mellan olika huvudmän och samverkans möjligheter och hinder - SIP (Samordnad individuell plan

Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar regelbundet den statistik som rapporteras in av Region Stockholm och andra landsting och regioner. Väntetider till vård. Uppföljning och jämförelser av vård. Metoderna att jämföra vård utvecklas fortlöpande Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur

E-hälsa - SK

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillstyrker i stort förslagen i Socialdepartementets promemoria om psykiatrisk tvångsvård. Men SKL kräver samtidigt förtydliganden i bland annat frågan om behandling utan samtycke Som kommunanställd använder du e-postprogrammet Outlook i din tjänst. E-postadressen är uppbyggd enligt principen fornamn.efternamn@norrkoping.se. När flera med samma namn förekommer läggs en löpsiffra in efter förnamnet för att skilja adresserna åt, till exempel fornamn2.efternamn@norrkoping.se Placeringsinfo tillhandahåller SKL Kommentus Inköpscentrals Urvalsdatabas för ramavtalet HVB Barn och Unga 2017 samt Stödboende 2017. Arvsberättigade parter hänvisas till ski.placeringsinfo.se för att kunna göra sökningar inom ramavtalet För att få veta om du eller ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som till exempel adhd eller en diagnos inom autismspektrumet, behöver ni först gå igenom en utredning. Beroende på vad utredningen visar, kan du eller ditt barn få olika typ av hjälp och stöd

SKR - Sveriges Kommuner och Regione

SBAR. En väl beprövad kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring är SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation) Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer av dessa Här hittar du länkar till intressanta webbutbildningar för dig som arbetar inom Psykiatrin. Allt material är gratis. Passa på att gå en utbildning redan i dag

Psykiatri 2017-02-14 Peter Sonnsjö, Rikard Vroland, Katarina Viebke, Louise Roberts, Linda Welin, Micael von SKL har 60 mkr för utvecklingsarbete inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa, de fortsätter med samma utvecklingsområden som förra året. SKL har dessutom fått 4 mellan SKL och Socialdepartementet. I denna analys har behov inom området psykisk hälsa identifierats och i handlingsplanen har mål på kort och lång sikt tagits fram. Under vecka 14 2016 bjöds representanter från kommuner, brukarföreningar och psykiatri in till sex delregionala m öten, totalt deltog cirka 150 personer Modulen vänder sig huvudsakligen till läkare inom psykiatri, allmänmedicin, ortopedi, neurologi, smärtlindring, företagshälsovård och rehabilitering. Även läkare inom andra specialiteter och annan personal som hanterar långa sjukskrivningar kan ha nytta av innehållet

Tumme upp för tydliga regler om vårdsponsring - Nyheter

Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKR Uppdrag Psykisk Häls

Markörbaserad journalgranskning i psykiatri beskriver hur journalgranskning enligt MJG går till och hur resultatet kan utnyttjas för att förbättra patientsäkerheten. Kunskapsstödet är utgivet av SKL Nysam är ett av Nordens främsta nätverk för benchmarking inom vård och omsorg där kvalitetssäkrade data, unika nyckeltal och frekventa jämförelser av produktivitet, resursanvändning och resultat på verksamhetsnivå utgör grunden

Psykiatri - Nationella Kvalitetsregiste

BILAGA - MARKÖRER MED DEFINITIONER. Markörbaserad journalgranskning i psykiatri FÖR ATT IDENTIFIERA OCH MÄTA SKADOR I VÅRDEN. Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70. Skötare omfattas inte av undersköterskesatsningen i det nya avtalet. Det säger John Nilsson, förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik, vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. - De har inte samma arbetsuppgifter. Kommunal har också sagt okej till hur vi beskrivit det här i vårt cirkulär, säger John Nilsson Omvärldsspaning för Psykiatri- och socialpsykiatriområdet 2015-10-23 Sektionen för vård och socialtjänst 1 . Diskutera i grupp 2015-10-23 Vilka är de (max fem Motion dnr 15/4197 från Centerpartiet med yrkande om att SKL ska inleda en översyn av huvudmannaskapsfrågan för missbruks- och beroendevården. Statliga. På gång på SKL. AID 207018 Skötare, mottagning psykiatri Lagt till verksamhetsområde i etikettnamn 207019 Skötare, vårdavdelning psykiatri Lagt till verksamhetsområde i etikettnamn 207020 Skötare, behandlingsarbete Etikett utgår här, flyttad till nytt huvudområde med ny kod och nam Läkarbemanning psykiatri - oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-2

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018 Uppdrag Psykisk

Nationella riktlinjer + Patientinflytande + psykiatri + SKL + Dela Tweeta Dela . publicerad 17 juni 2015 av Lisa Schultz lisa.s@nordreportern.se Relaterad läsning Premium Psykiatri Psykiatrins vårdkvalitet och resultat mäts i studie 22 maj. Psykiatri Skåne SKL:s projekt Bättre vård - mindre tvång lisa görefält Leg. arbetsterapeut Rättspsykiatri Vård Stockholm Löwenströmska sjukhuset Förbundet Svenska arbetsterapeuter pontus höglund Etiksamordnare/doktorand Verksamhetsområde Rättspsykiatri Region Skåne Svenska Psykiatriföreningen för Skötar Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015. Workshop 16 oktober 2015. ProjektetBättre läkarbemanning i psykiatrin - oberoende av hyrläkare. Startades av Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin på SKL och Uppdrag Psykisk hälsa 2015

SPF - Svenska Psykiatriska Föreningen

SIP - samordnad individuell plan Uppdrag Psykisk Häls

http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26018&epslanguage=sv Den 1 december är det World Aids Day (WAD), internationella. http://webbutik.skl.se/internt/artiklar/7585-229-4/Markorer_Markorbaserad_journalgranskning_i_psykiatri.pd Av Janne Larsson skribent/researcher 13 september 2019. Annie Lööf hyllar Region Gotland som ÖSER UT psykofarmaka till barn och unga. Vi ser en allvarlig vårdskandal där var sjätte flicka (15-19) på Gotland får antidepressiva och/eller ADHD-preparat, många också psykiatrins tyngsta droger, neuroleptika. Men Lööf ser det som förfärligt att inte andra regioner än. SKL. Välkommen till hemsidan för stiftelsen Kriminalitet som Livsstil. Här finner du information om programmen med samma namn och som utformats av Gunner Bergström med början år 1996. Sedan dess har de omarbetats flera gånger. Kvinnoprogram och ungdomsprogram har tillkommit

Vesna Jovic lämnar vd-posten hos SKL - Politik - DagensEn lyckad Strategidag - Public_VardsamverkanVG

Överenskommelse om insatser inom psykisk hälsa-området

Framtidens psykiatri och betydelsen av god vårdarkitektur Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKL Inspelad föredrag på temadag om lokaler för framtidens psykiatri. Brukarnas perspektiv på psykiatrins lokale 7.4 Psykiatri i läkarnas grundutbildning och AT 93 7.5 Läkares specialisering till psykiater 96 7.6 Kvalitetsgranskning, vidareutbildning och fortbildning 99 7.7 Motiven till läkarutbildningens tredelade struktur 101 7.8 Sammanfattande iakttagelser 103 8 Dimensionering av läkarutbildning med inriktning på psykiatri 10 Överläkare psykiatri, Med Dr Uppdrag psykisk hälsa, SKL 2017-10-17 Rehabkoordinering i VGR Evidensbaserat samarbete mellan primärvård och psykiatri. Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och landstin

Ungas psykiska hälsa - vårdcentral I varje vårdcentrals grunduppdrag ingår det att göra en första bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga vad gäller symtombild, svårighetsgrad och behov av insatser samt erbjuda nödvändig behandling på primärvårdsnivå Här hittar du samlad information om patientlagen som infördes den 1 januari, 2015. Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet

Sedan 2018 har Återhämtningsguiden implementerats inom heldygnsvården i Psykiatri Skåne. I skrivandes stund har cirka 85-90% av samtliga heldygnsvårdsavdelningar påbörjat arbetet med Återhämtningsguiden. Målet... Mer. 2019-11-19, 10:37. Nu lanserar vi Recovery Guide - tools for self car Missade du vår inspirationsdag Morgondagens Psykiatri den 9/10? Ingen fara, den finns att se på i efterhand. Klicka här för att komma till vår Youtubekanal. Kunskapsdag i rättspsykiatri . Se Kunskapsdagen i rättspsykiatri i efterhand

Karolinskas nya verksamhetsmodell ses över - Jobb

Aktuella meddelanden; Produktionssättning av ny version av WebCare Övergång till ny utskrivningsprocess och driftsättning av den uppdaterade versionen av WebCare sker den 14/11 2018 Som vårdpersonal bör man alltid ställa sig frågan Finns risk för fall? och vid redan uppkomna fall Vad orsakade fallet?. Fall ska alltid betraktas som ett symtom på något, det vill säga ett tecken på förändring hos patienten till dess motsatsen är bevisad

Vårdbiträdesutbildning 800 poäng - gymnasialHans Hägglund ny cancersamordnare - Cancer - Dagens Medicin

Verksamhetsområde Psykiatri Psykos ansvarar för vården av personer med schizofreni och liknande tillstånd, som är bosatta i Göteborg och Mölndals stad samt Partille eller Härryda kommun. Vår öppenvård har som uppdrag att ge dig över 18 år vård och stöd vid psykossjukdom FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Cookies Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida - t ex språk, version och statistik - för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till Väljer upphandlad psykiatri. Vårdvalslösningar har varit vanliga inom Region Östergötland, men med beslutet om att upphandla psykiatri kan en omsvängning vara inledd. Majoritetens politiker ser problem med att främst enklare patientfall går till privata vårdgivare SKL:s hälso- och sjukvårdssektion. Sektionen arbetar brett med utvecklingen av hälso- och sjukvård på både regional och kommunal nivå. Ansvarar för frågor som rör somatisk vård, primärvård, psykiatri, missbruk och beroendevård, cancer, tandvård, läkemedel, smittskydd, tillgänglig vård, patientsäkerhet, forskning och e-hälsa En pedagogisk bedömning för elever i grundskolan ska visa o Psyk-e bas är ett utbildningsprogram i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Utbildningen är avsedd att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Programmet består av. 18 korta föreläsningar av svenska experter om olika psykiatriska ämnesområde

 • Yumini gutschein.
 • Dating dk betingelser.
 • Bästa museum amsterdam.
 • Gopsmor.
 • Ny planet med vatten.
 • Long colt.
 • Attendo västerås jobb.
 • Animated movies 2017.
 • Volleyboll umeå.
 • Axis ecg.
 • Implanon einsetzen zeitpunkt.
 • Tatuera barn.
 • Lvc norrland.
 • Vad betyder sändare och mottagare.
 • Dark universe.
 • Registrera domäner.
 • Australische frauen kennenlernen.
 • Disneyland california map.
 • Valkyrie twitch.
 • Hörsamma.
 • Jc malmö triangeln.
 • Hotel za samske.
 • Olaplex no 3 före och efter.
 • Pom.
 • Zürich tourismus.
 • Pannacotta choklad hallon.
 • Programming program.
 • Jag är en tysk diktare känd i tyskarnas land nämner man de främsta.
 • Dansbilder hallunda 2017.
 • Philippines girl.
 • Australian shepherd züchter franken.
 • Nuremberg judgement.
 • Stekta äpplen nyttigt.
 • Ice age 4 svenska dreamfilm.
 • Offerberg moria.
 • Amerikanska netflix 2017.
 • Bensinslang 4mm.
 • Flirtkurs für frauen köln.
 • Stipendium tyskland.
 • Bernard and bianca.
 • Online electrical circuit drawing.