Home

Häktning offentlig handling

Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos polisen. Det är bara vissa handlingar som polisen lämnar ut i elektronisk form Statens offentliga utredningar gav i juli 2015 en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som syftar till att minska användningen av häktning och restriktioner. Häktes- och restriktionsutredningen Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, Prop. 2018/19:157. 16 juli 2019.

Med tvångsmedel avses häktning, anhållande etc. Svaret på din fråga (a,b,c) är således att uppgifterna är sekretessbelagda om ovan angivna villkor är uppfyllda. Om uppgifterna visar sig vara skyddade av sekretess finns det ingen rättighet eller skyldighet att utlämna uppgifterna till en privatperson En offentlig utredning, Häktesutredningen, har lämnat förslag som syftar till att minska användningen av häktning och restriktioner. Häktning av unga misstänkta. Antalet häktade personer under 20 år har utvecklats på följande sätt under de senaste åren En person får anhållas i avvaktan på att domstol ska pröva en fråga om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra häktningsframställan till domstol

Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förväxlas med begreppet allmän handling. Rättsfall 1 En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. En handling som har skapats hos myndigheten men som inte har skickats ut från myndigheten blir i regel allmän först när myndigheten har avslutat arbetet med det ärende som handlingen hör till. Att få ut en allmän handling

Ta del av allmän handling Polismyndighete

 1. Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar
 2. a ansökningshandlingar blir offentliga handlingar? Rekryteringen sköts via ett konsultföretag
 3. Jag blev mycket förvånad och undrar hur länge en tjänstemans mailväxling räknas som offentlig handling. Kan jag hävda att det fortfarande är en offentlig handling? Här är deras svar. Med anledning av ditt epostmeddelande daterat 2016-10-21- Begäran om handlingar, gör XXXkontoret följande bedömning
 4. nesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar. En handling anses ha kommit till myndigheten så snart den har anlänt dit och registrerats (2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen)
 5. Den allmänna handlingen ska som huvudregel alltid lämnas ut, men föreligger sekretess så kan uppgifter i den allmänna handlingen komma att gallras bort. Detta resulterar i att den frågande parten kommer att få den allmänna handlingen i handen, men föreligger sekretess, så kan man som mottagare inte ta del av alla uppgifter i den allmänna handlingen

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

 1. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som.
 2. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran
 3. Offentliga ersättningar vid sjukdom och olycksfall m.m. Underhåll till patienter och intagna samt begravningshjälp. Ersättningar för att inställa sig i domstol. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet

Om du gripits, anhålls, anhållits, begärs häktad, häktas eller häktats; begär advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå som offentlig försvarare. Då kommer du företrädas av en av de bästa försvarsadvokaterna i Sverige som kämpar för dig i alla lägen Handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten. Förenklat kan man säga att den information vi kan och har rätt att se och använda, det är en allmän handling. I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om vilka slags handlingar som är allmänna. Där står det även hur den som vill kan ta del av allmänna handlingar Du som vill ta del av offentliga uppgifter hos Skatteverket gör det lättast genom att ringa vår skatteupplysning på telefonnummer 0771-567 567. Du kan också mejla oss. Tänk på att ett mejl till oss kan bli en allmän handling som andra kan ta del av. Det går också bra att besöka våra servicekontor för att få ut uppgifter. Mejla os Namn på häktad- offentlig handling? Mån 30 apr 2007 12:53 Läst 3966 gånger Totalt 7 svar. Isis Visa endast Mån 30 apr 2007 12:53. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret

Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Vad är en offentlig handling

En handling kan bara vara sekretessbelagd och hållas hemlig om det finns stöd för det i någon bestämmelse i OSL, eller i någon annan lag som OSL hänvisar till. I annat fall är handlingen offentlig. Det betyder att vem som helst kan begära att få tillgång till en kopia av handlingen Offentliga handlingar. Du som vill fördjupa dig i en kommunal fråga, till exempel en utredning om dina barns skolkök eller grannens bygglov, har rätt att ta del av handlingarna som tillhör ärendet. Vill du få tag i en offentliga handling? Sök i kommunens diarier på webbplatsen En kommunal handling kan vara allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs. hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där

Sekretess & uppgifter om häktning mm

 1. Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut. En sådan prövning ska alltid göras vid en begäran om att få ut handlingar, oavsett vilken typ av handling som efterfrågas
 2. Offentlighetsprincipen gäller för uppgifter om lön för anställda på den offentliga arbetsmarknaden, det vill säga anställda hos stat, kommun eller landsting. Offentlighetsprincipen är reglerad i tryckfrihetsförordningen (TF) och det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar
 3. En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning (till exempel DVD, ljudband eller video) eller något som kan uppfattas och förstås endast med teknisk utrustning - såsom mikrofilm eller uppgifter som lagras digitalt
 4. Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns också möjlighet att få kopior. Kan man få handlingar via e-post? Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Får man vara anonym? Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar
 5. De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning
 6. handling måste alltid, oberoen-de av anmälan, hållas inom en vecka från häktningsbeslutet. Om det när förhandlingen hålls inte framkommit sannolika skäl för att den misstänkte begått brottet eller i övrigt inte längre finns skäl för häktning, skall beslutet om häktning omedelbart hävas. Denna lag träder i kraft den 1.
 7. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddad enligt lag (Offentlighets- och sekretesslagen). Enligt offentlighetsprincipen ska en offentlig handling lämnas ut till den som vill ta del av den

Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning Offentlig handling. Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att den som vill, har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. Allmänna handlingar får alla läsa. Som medborgare har du oftast rätt att veta vad som händer i förbundets medlemskommuner En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Avgift för kopior av allmänna handlingar. Sekretess, uppgifter som inte är offentliga. Vissa handlingar får du inte ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem

Häktningstider och restriktione

 1. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut
 2. eller inte. Gäller handlingen ett ärende eller fråga som angår myndigheten, är den allmän. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd (helt eller delvis) Grundinställningen är att alla allmänna handlingar också är offentliga (om inte, skall det finnas stöd för detta i Offentlighets- och sekretesslagen)
 3. Är pass- och körkortsbilder offentliga handlingar? Läsarfrågor Publicerad 1 dec 2015 kl 06.38 Av: Kvalitetsbloggen. Hej! Jag har blivit hänvisad hit och dit av en massa myndigheter angående tillgång till körkorts- och passfoto
 4. Att en handling är offentlig handling betyder att du får läsa handlingen hos myndigheterna. Som medborgare har du oftast rätt att veta vad som händer i förbundets medlemskommuner. Handlingar som är offentliga och där det inte gäller sekretess på informationen, ska du snabbt få läsa
 5. Ibland uppstår frågor kring revisorernas handlingar och hanteringen av dessa. Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision
 6. Jag undrar vad som offentliga handlingar, dvs. vilka papper kan man ta ut på andra personer? ev häktning. Men, men, det görs nog olika på alla ställen. Jo, det är ju en del av personalian, och det används som underlag av tingsrätten för om man ska föranstalta om PU/yttrande från Frivården
 7. Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en offentlig handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringå offentlighetsprincipen genom att skicka brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevald politiker på deras hemadresser

En handling kan för exempel vara brev, e-post eller protokoll. Den är allmän om den inkommit, förvaras eller upprättats inom myndligheten eller förvaltningen. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd. Om en tjänsteman nekar till att lämna ut en handling ska en skriftlig motivering överlämnas De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd. En handling som omfattas av sekretess kan vara helt eller delvis sekretessbelagd

Gripen, anhållen eller häktad Polismyndighete

 1. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling
 2. Upprättad handling. En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar. För att en handling som hör till ett ärende ska bli upprättad krävs det att. ärendet som handlingen hör till har avslutats
 3. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator m.m. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet
 4. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem
 5. En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning (till exempel DVD, ljudband eller video) eller något som kan uppfattas och förstås endast med teknisk utrustning - t.ex. mikrofilm eller uppgifter som lagras digitalt
 6. Offentlig handling Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och anställda i kommunen sköter verksamheten. Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar

Offentlig handling lagen

En handling blir allmän när den kommer in till eller upprättas på myndigheten samt förvaras där. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan bara begränsas genom offentlighets- och sekretesslagen. Tentamen och mejl är olika exempel på handlingar. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess Svensk offentlig verksamhet lyder under offentlighetsprincipen, såsom den kommit till uttryck i tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att de kommunala myndigheternas och kommunfullmäktiges handlingar enligt huvudregeln ska vara tillgängliga för allmänheten att ta del av. Denna rätt är dock inte helt utan undantag eller villkor Offentlig handling. En allmän handling som inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter kallas för en offentlig handling och kan begäras ut av till exempel en medborgare. Vad är en allmän handling Offentlighetsprincipen som vi har i Sverige är unik. I vårt land är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i andra länder. Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post med flera) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra

Allmänna handlingar - Riksdage

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Inkomna handlingar. All korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir offentliga allmänna handlingar som kan läsas av andra om de inte omfattas av någon sekretessbestämmelse Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling Om en handling är sekretessbelagd så betyder det att dom inte får lämnas ut till vem som helst. Kommunen använder Offentlighets- och sekretesslagen för att bestämma om en handling ska vara sekretessbelagd eller inte. Hur gör jag för att ta del av en offentlig handling? Du kan läsa offentliga handlingar på kommunhuset

Domar och beslut - Sveriges Domstola

Var finns handlingarna? Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling Offentlig handling. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Även privatpersoners korrespondens med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra I Kumla kommun kan du ta del av offentliga handlingar på olika sätt. Du kan komma till kommunhuset och läsa handlingarna direkt i kommunhuset. Du får inte ta med dig handlingarna hem, men du kan få med dig kopior av handlingarna. Du kan också ta del av vissa handlingar i kommunens allmänna diarium via ett förenklat webbdiarium Domstolarna e-postar handlingar direkt från Vera-systemet Bland annat införs en tidsgräns för på 6 månader för häktning, över utredningens betänkande 2016, men var kritiskt till förslaget om att åklagare skulle få förordna offentlig försvarare för en misstänkt i avvaktan på rättens beslut

Blir mitt cv en offentlig handling? Visio

få läsa handlingarna hos kassören men de får inte kopieras och spridas utanför föreningen, säger ordföranden. Har talat med den godkända (ej auktoriserade) revisorn som säger att det enligt bostadsrättslagen är offentlig handling. Frågan är bara vilka rättsliga medel har jag att tving Offentliga handlingar Genom offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i offentlig verksamhet, det vill säga statliga myndigheter, kommuner och landsting. Som statlig myndighet omfattas Finansinspektionen av offentlighetsprincipen En handling är allmän om den har upprättats vid, skickats ut från eller inkommit till myndigheten. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga Ta del av allmänna handlingar. Du kan läsa offentliga handlingar i kommunhuset. Du kan också få en kopia av handlingen att ta med hem. Vi skickar som regel inte ut offentliga handlingar med e-post. Du måste själv hämta dem i kommunhuset. Du ska inte behöva vänta på att få ta del av en handling

Offentlighetsprincipen innebär att det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Uppgifter om de anställdas löner ska lämnas ut om det inte möter hinder på grund av sekretess. Normalt sett omfattas inte uppgifter om lön av sekretess. En begäran om att få ut en allmän handling ska behandlas skyndsamt Avvikelserapporter är offentlig handling Eftersom avvikelser är offentliga handlingar har media rätt att begära ut dessa. Nyhet 23 april 2018 Styrelsen för GHLF uppmanar er att tänka på det när ni formulerar er i samband med avvikelserapportering. Det här är särskilt viktigt. Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling Du kan få läsa de offentliga delarna i handlingen om du vill. I sådana fall täcker vi över de sekretessbelagda delarna så att du endast kan se de offentliga delarna. Arkivet i Västra Götaland. I Länsstyrelsen Västra Götalands arkiv förvaras handlingar från i huvudsak 1953 och framåt

Vad har du rätt att få ut? - Allmän handling

Offentliga handlingar. Offentliga handlingar kan du söka i Region Stockholms webbdiarium. Med hjälp av diarierna kan du se rubriken på de handlingar och ärenden som finns inom förvaltningarna. Sekretessbelagda uppgifter och sådana uppgifter som inte får publiceras enligt personuppgiftslagen har dolts Få ut en offentlig handling . Reza och Amanda går på gymnasiet och ska göra ett skolarbete om Resecentrum. De behöver veta när beslutet om att bygga Resecentrum togs. De vill också se på ritningar och bygglovshandlingar. Det finns flera sätt som de kan kontakta kommunen på och få ut dessa uppgifter

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Skatteverke

Den andra begränsningen för att ta del av handlingar är att handlingen inte är offentlig. Detta innebär att till exempel en handling som är ett utkast, arbetsmaterial och liknande inte är offentlig. Det är först då handlingen är färdigställd eller upprättad eller beslutad som den kan anses som allmän Offentlig handling Är styrelseprotokoll från helägt kommunalt bolag offentlig handling? Ingemar 6 Maj 2019 Rapportera olämpligt innehåll. Följ inlägget 1 följare Kommentarer. Hej Ingermar! Konkurrensverket arbetar. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar, som är offentliga. Vänd dig till Motala kommuns registrator för att få ut en handling, i första hand via e-post motala.kommun@motala.se.Du behöver tala om vilka handlingar du är intresserad av att se, för att vi ska kunna söka efter dem. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en.

Vad är offentlighetsprincipen? - Allmän handling

Offentlig handling. Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och anställda i kommunen sköter verksamheten. Vad är offentlighetsprincipen? Offentlighetsprincipen utgör en del av Sveriges grundlag och innebär rätt för alla,. Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till exempelvis en myndighet är offentliga. Regelverket är dock mer komplicerat vad gäller kommunala bolag. Vid varje begäran om att få ut en handling ska en prövning göras kring huruvida handlingen kan lämnas ut, helt eller delvis Offentliga handlingar hos Svenska kyrkan är uppdelade i två kategorier: vissa typer av allmänna handlingar; samt handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000. De allmänna handlingar som hanteras är av tre olika typer, nämligen handlingar som Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan alla få insyn i Boverkets arbete. Rätten att få ut kopior omfattar bara papperskopior. Observera att myndigheten inte har någon skyldighet att framställa en ny handling, dvs. bearbeta och sammanställa från olika källor, vare sig på papper.

Allmän handling - Wikipedi

Offentlig handling Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är offentliga, och vem som helst kan ta del av dem. Det kan vara skrivelser, brev och e-post som skickats till kommunen från myndigheter, företag och privatpersoner En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den som så önskar. Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret. Om du skickar in en fråga via synpunktsformuläret anses den vara en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla har rätt att läsa

Ta del av allmän handling - Regeringen

Allmän, offentlig och hemlig handling. En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll eller beslut. Men det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmä En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Uppgifterna i en sekretessbelagd handling får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem

Lämna ut en allmän handling Rättslig vägledning

Ibland tar vi ut en avgift för att lämna ut allmänna handlingar. Det gör vi med stöd av avgiftsförordningen (1992:191). Vi tar ut en avgift för papperskopior av allmänna handlingar om beställningen omfattar tio sidor eller mer. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2 kr Många av de offentliga handlingar som IVO lämnar ut innehåller personuppgifter. Om e-posten skickas över öppet nät kan den läsas av alla som har tillgång till de servrar som meddelandet passerar innan det når mottagaren, oavsett om de befinner sig i Sverige eller i andra länder Offentlig handling . Uppgifter i allmänna handlingar är antingen • offentliga och vem som helst kan då få ta del av dem • eller sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), el-ler annan speciallagstiftning. Delar av en handling kan alltså vara sekretessbelagda även om inte hela hand

Häktning - Schiöld Advokatbyr

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling Intern e-post är inte offentlig handling 6 mars, 2014. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att intern e-post som inte är del av ett formellt ärende inte är offentlig handling. Därmed blir en stor del av all kommunikation inom myndigheter omöjlig för media och allmänhet att granska, menar organisationen Academic Rights Watch Även utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Handlingar som inte är allmänna får lämnas ut om de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter, men kommunen är inte skyldig att lämna ut dem. Om en handling är delvis hemlig ska hemliga delar täckas över

Offentlighet och sekretess Kronofogde

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen som finns uttryckt i Tryckfrihetsförordningen ger alla svenska och utländska medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar i Sverige Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala

Offentliga uppgifter Skatteverke

Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga. Vem som helst får ta del av handlingar som är offentliga En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller har upprättats av kommunen. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen. Vilka handlingar kan jag få ta del av? Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga Allmän handling och offentlig handling. Allmän handling En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet IUP gör barn till offentlig handling . Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se. Annat I nära hälften av landets kommuner arbetar förskolan med individuella utvecklingsplaner. Forskare vid Lärarutbildningen i Malmö är tveksamma till huruvida IUP är förenligt med förskolans läroplan

Om du vill veta vad som händer i kommunen, har du oftast rätt till det. Du kan höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa. Om handlingarna är offentliga, och det inte gäller sekretess på informationen i handlingarna ska du snabbt få läsa handlingarna Handlingarna är för det mesta offentliga. Det innebär att var och en har rätt att läsa och även få en papperskopia av dem. Sidan senast granskad den 14 juli 2020 Innehållsansvarig: Johan Hägglund. Kontakt Postadress. Västerviks kommun 593 80 Västervik. Besöksadress. Fabriksgatan 21. Telefon Offentlig försvarare får inte ut allmän handling - tjänstemannabeslut ej överklagbart En offentlig försvarare begärde av en polismyndighet att få del av anmälan avseende en häktad huvudman. Ersättning för häktning trots misstänkt flykt ur landet » Möten, handlingar och protokoll 998 » Beslut, insyn och rättssäkerhet 999. Offentlig handling 1045 » Anslagstavla, officiell 1046; Beslut som rör dig själv 1047; Överklaga beslut 1048 » Hantering av personuppgifter 32281 » Diarium 1000 » Arkiv, släktforskning och kommunens historia 1001 » Dialog och synpunkter 1002 » Tätorter.

 • Suzanne axell tv4.
 • Aldabra lighting.
 • Biometrisches passbild schminken.
 • Gokart stockholm.
 • Sensommar sundsvall 2018.
 • Yasin byn jaffar byn.
 • Audi a3 2002.
 • Jazzdans huddinge.
 • Roseanne episodenguide staffel 9.
 • Teknik läromedel 7 9.
 • Black pete netherlands.
 • Huawei honor 8 lite bruksanvisning.
 • Hydroxyl group.
 • Mpo vaskulit.
 • Arborelius homosexualitet.
 • Vattniga flytningar efter konisering.
 • Bakercysta övningar.
 • Ändra storleken på skärmen.
 • Apotek kvällsöppet uppsala.
 • Jade sten.
 • 3 5 jähriger jähriger yorkshire in augsburg zu verschenken.
 • Christina schwarzenegger patrick m knapp schwarzenegger.
 • The hockey news.
 • Världens godaste kardemummabullar.
 • Arrak indien.
 • Begagnad gårdspump.
 • Cheeky nandos.
 • Ethosargument exempel.
 • Tiefgarage hofbräukeller apcoa münchen.
 • Hämta gamla snapchat bilder.
 • Roger willemsen momentum.
 • Vinvisa feta fransyskor.
 • Ikea bestå väggskåp.
 • Hawaii vulkan kilauea.
 • Ovanjordspool.
 • Find person in france.
 • Ohrentropfen bei gehörgangsentzündung.
 • Schützenfeste 2018 emsland.
 • Kriminalitet i samhället.
 • Elin lindqvist.
 • Bolagsverket registrering nyemission.